| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Turismul rural in zona Bran-Moeciu

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Turismul rural in zona Bran-Moeciu
Traiul nemijlocit în natură, chiar şi
pentru câteva zile, te ajută să vezi viaţa în culori mai op­ti­mis­te, res­piri mai bine, gândeşti mai liber,
zâmbeşti mai mult, trăieşti cu mai multă în­credere şi curaj fiecare secundă. Este
o altă lume, mai firească, mai pură. Alăturăte-i-te!
VINO CA TURIST, PLEACĂ PRIE­TE­N!”.
1. Istoricul apariţiei
ANTREC
În ţara noastră se practica de multă
vreme, în mod sporadic şi neoficial, cazarea la local­ni­ci a vizitatorilor ocazional ai unei
aşezări rurale. Începând din 1967-1968, în mod organizat s-au
re­alizat primele acţiuni
turistice în mediul rural pentru grupuri de tu­riş­ti aflaţi pe litoralul românesc al
Mării Negre.
       Din 1972 Centrul de Cercetări pt. Promovarea Turismului
Internaţional, printr-un or­­din al Mi­nisterului Turismului, a trecut la identificarea unor localităţi
rurale repre­zen­ta­ti­ve pentru satul ro­mâ­nesc cu scopul dea fi lansate şi
promovate în turism. În urma aces­tor studii s-a stabilit că pot fi in­troduse în turismul intern şi
internaţional cca.118 localităţi ru­rale, din Braşov au fost de­sem­na­te: Rucăr,
Fundata, Şirnea.
       În 1974 s-a interzis cazarea turiştilor străini în locuinţele
particularilor, făcând in­ac­­cesibile
sa­tele pentru turiştii
străini.
       După 1989 primele gospodării înscrise în turismul rural au fost
în zona Moeciu-Bran-Ru­căr. Apoi s-au extins gospodăriile înscrise din zonele Bârsei,
Dornelor, Ma­ra­mu­reş, Munţilor Apu­seni, Clujului şi Marginilor
Sibiului.
1.1. Organizaţiile de turism şi
atribuţiile lor
       După 1990 măsurile privind constituirea şi întărirea cadrului
organizatoric ne­ce­sar
sti­mu­lă­rii turismului rural s-au concretizat
în constituirea cu sprijinul Ministerului Tu­ris­tic a ANTREC, avi­zarea de către Ministerul Turismului a
constituirii unor organizaţii ne­­­guvernamentale ce au dre­pt scop dezvoltarea acestei forme de turism; înfiinţarea
Agen­­ţiei Naţionale a
Zonei Montane şi con­s­tituirea
Federaţiei Române pentru Dezvoltare Mon­­tană.
     
 Dintre realizările
unor astfel de forme  de forme asociative ce contribuie la
dez­vol­tarea şi
im­plementarea turismului rural în România,
amintim:
Federaţiei Române pentru Dezvoltare Mon­tană a
iniţiat propuneri legislative ce au con­­tribuit la înlăturarea vidului
existent în domeniu. A creat o politică şi un ma­na­ge­me­nt pro­priu ce a contribuit la dezvoltarea
agroturismului în România. A iniţiat pro­iec­te şi programe de pro­movare internă a produselor
agroturistice. A promovat un proiect PHARE şi prin protocolul din mai 1994 cu
Ministerul Sportului, s-au pus bazele colaborării pentru integrarea tinerilor
în me­diul
rural.
Asociaţia Operaţiunea Satelor Româneşti – cunoscută
ca “Operation Vilagge Ro­u­­­ma­ins” a fost
constituită în anii 1988-1989 pentru a proteja satele româneşti de
cam­­­pa­nia de sis­te­matizare a satelor iniţiată de fostul
regim comunist în cadrul căruia ur­­­mau a fi demolate multe sate şi cătune. A contribuit la
întârzierea acţiunilor de stră­mu­­­­tare a
gospodăriilor ţă­ră­ne­şti. După
1990 asociaţia a acţionat pentru sprijinirea şi aju­­­torul umanitar, apoi a desfăşurat
ac­ţiuni de parteneriat în
vederea dezvoltării sa­te­lor
româneşti.
ANTREC: devenind membră, în 1995, a
Asociaţiei de profil EUROGÎTES , această ca­litate a ajutat-o în promovarea
turismului rural românesc în lume. • În cadrul pro­iec­tu­lui PHARE
pen­tru dezvoltarea
turismului în România, este desemnată pentru ale­ge­rea acţiunilor de pro­mo­va­re şi marketing, proiectul prevăzând
crearea unei reţele naţionale concepute ca un sistem integrat şi
computerizat, cu posibilităţi de racordare la piaţa turistică
europeană.          •  Comisia Eu­ro­peană a emis o serie de acţiuni cum ar
fi: declanşarea acţiunii “viitorul lumii ru­rale” şi a re­for­mei structurale a mediului rural;
organizarea la începutul anului 1992 a unor serii de pro­iec­te cu finanţare proprie, sub titlul
“Ecoturismul – cultură
şi ruralitate” la care au par­­ticipat 22 de state printre care şi România: programul PHARE
privind Europa Centrală şi de Est ce vi­zea­ză dezvoltarea rurală.
Vicepreşedintele ANTREC Braşov şi preşedintele Fun­da­ţiei Fun­da­ta, Ciprian Benga, a întocmit un dosar
pentru acest program PHARE. Din 465 do­sare în­toc­mi­te şi
trimise au fost selecţionate doar 28, printre care şi acesta. Programul de
Dez­­vol­ta­re Eco­nomică Locală Durabilă, bazat pe
activitatea sport-turism, este o modalitate de sub­ven­ţio­na­re   a turismului rural în
proporţie de 53% din fondurile Comisiei Europene, 28% din banii un­or investitori francezi, iar 18% din
fondurile Consiliului Judeţean Braşov. Par­tea de finan­ţa­re rămasă cade în sarcina Fundaţiei
şi a Consiliului Local Fundata. Pentru pu­ne­rea în prac­ti­că a proiectului, doi tehnicieni au
fost trimişi la specializare în străinătate pen­tru a se do­cu­men­ta în domeniul schiului. Partenerii
străini ai Fundaţiei au livrat echi­pa­men­te­le: 25
biciclete de mountain-bike, sănii de transport şi 375 de perechi de schiuri.
• Un alt pro­ie­ct pilot în care este implicat ANTREC
este cel aflat sub auspiciile Băncii Mon­di­ale, care a în­cheiat un acord de parteneriat cu
Ministerul Culturii şi urmăreşte refacerea sa­te­lor săseşti şi a vechilor biserici
fortificate evanghelice. ANTREC a identificat case în satele in­clu­se în pro­ie­ct: Viscri, Cincu, Mojna şi Biertan
– care se pretează la
desfăşurarea turismului ru­ral de ca­li­­ta­te, I-a
ajutat pe proprietari să întocmească dosare de omologare şi au constituit
cen­tre de in­for­ma­re. Fiecare dintre cele patru
localităţi beneficiază  pe perioada derulării pro­iec­tu­lui de câ­te 50.000
USD.
2. Pariul cu turismul a
fost câştigat de brăneni
Pe brănenii cu simţ practic, şomajul, ce
şi-a întins ghiarele şi peste Ţara Bârsei, se poate spune că i-a ocolit.
Aici oamenii prosperă şi, odată cu ei, întreaga zonă. Pei­sa­jul aduce mai mult a Elveţia decât cu
imaginea satului în tranziţie zugrăvită prin alte re­gi­u­ni. Cu­răţenia
cu care ne obiş­nuiau
fetele în casă din cărţile lui Rebreanu sau Ionel Teo­do­­reanu, toate îţi su­gerează că Branul nu stă în loc în
aşteptarea unui semn Divin. Semnul acela l-au în­tre­­văzut cu aproape un deceniu în urmă
şi l-au urmat cu încredere. Acea încredere, că se poate ca ţăranul român
să răzbească în haosul economic în care ne-am trezit cu toţii după
’89, le-a insuflat-o o
mamă cu fiica sa, o profesoară şi o economistă: Mioara şi Ma­ri­lena Stoian.
Originare din Mehedinţi, dar apreciind corect
potenţialul zonei şi amintindu-şi de un vis al co­pilăriei, cele două doamne se
stabilesc la Bran, îşi cumpără o bucată de pă­mâ­nt şi împreună în­cep să convingă sătenii să-şi
deschidă porţile gospodăriilor pentru pra­c­ticarea turismului rural, alt­fel spus, pentru găzduirea turiştilor
într-o formă or­ga­ni­za­tă.
Majoritatea ţăranilor au fost sceptici la început, dar a funcţionat 
ar­gu­mentul de sta­tor­ni­cire. Încercând, şi reuşind în cele
din urmă, să se integreze în viaţa satului, Mioara şi Marilena Stoian,
treptat au fost acceptate ca fiind de-ale lo­cu­lui. Turismul rural a avut ca punct de
pornire experienţa marilor firme profesioniste de turism, mai exact evitarea
gre­şe­lilor esenţiale făcute de acestea,
care au distrus pe­Iisa­jul
practicând tu­ri­s­mul în masă, fă­ră a ţine seama de modul în care
acesta afectează me­diul.
în 1994, Marilena Stoian a participat şi la
o bursă oferită de Societatea Americană a Agen­ţiilor de Călătorii (ASTA), care a
cuprins cursuri de management şi modalităţi de cola­bo­rare în echipă, organizat prin
intermediul Agenţiei de Dezvoltare Internaţională a USA (USAID) şi a
vă­zut cât de importantă
este ideea de reţea şi de organizaţii neguvernamentale. Astfel a ajuns
atu­n­ci la concluzia că ar fi bine să
creeze şi la Bran o asociaţie naţională, mai ales că veniseră din
Va­tra Dornei, din Apuseni,
din Harghita, de pe Litoral, ca să se intereseze despre experienţa lor în
zona Bran-Moeciu. Se simţea nevoia de comunicare, de schimb de idei şi
informaţii. Nu se pu­tea
spune că ei vroiau să copieze ceea ce făceau brănenii, pentru că într-un
fel se face turism ru­ral la
Bran şi altfel în Apuseni, dar trebuia să ştie unul de la celălalt cu ce
greutăţi s-au con­frun­tat ca să
fie pregătiţi şi să găsească cele mai bune soluţii.
ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism
Rural, Ecologic şi Cultural din Ro­mâ­nia este
o or­ganizaţie
neguvernamentală, apolitică, non-profit, membră a Federaţiei Eu­ro­­­­pene de Turism Rural
(EUROGÎTES). ANTREC a luat
fiinţă în 1994, având în prezent o reţea de 30
de filiale (din tot atâtea judeţe), cu un număr de 2.500 de membrii, peste
2.500 de pensiuni turistice şi pensiuni agro­turistice omologate, însumând 7.500 de
ca­me­­­re. Parcurgând întreg teritoriul
de la Marea Nea­gră spre
Bucovina şi Maramureş pes­te 2.500 de case au condiţii proprii pentru practicarea
tu­ris­mului rural.
Binecunoscutul patrimoniu natural şi cultural
al României împreună cu ospi­ta­li­ta­tea
tra­di­ţio­nală sunt principalele atuuri în
dezvoltarea acestui tip de turism.
3. Scopul ANTREC
Printr-o campanie eficientă, ANTREC a reuşit
să implice un număr mare din rân­dul mem­bri­lor săi să
realizeze programe turistice apreciate atât pe plan intern cât şi pe plan
extern. În zo­na
Bran-Moeciu există un adevărat cult al caselor. Fiind o...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.