| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Turismul in Polonia

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Turismul in
Polonia
    Polonia
în cifre
Harta politică a Europei –
Polonia este stat
democratic
Drapelul naţional al Poloniei: două
benzi egale pe orizontală - în partea su­pe­ri­­oa­ră culoarea albă, iar în partea
inferioară roşu. Asemănător cu drapelul In­do­ne­siei şi al sta­tului Monaco, acestea au însă
culoarea roşie în partea superioară şi albul în partea inferioară.
Preşedinte:
       Aleksander
Kwasniewski
Zi
naţională:    
   3 mai – Ziua Constituţiei
(1791)
Capitala:      
         Varşovia (Warszawa), 2.200.000 locuitori
Populaţia:      
 39.000.000 locuitori (~10.000.000 trăiesc în afara graniţelor
ţării, majoritatea în SUA)
rata de creştere ~0,36%
rata natalităţii ~13,34%/1000
locuitori
rata mortalităţii ~9,23%/1000
locuitori
Divizii administrative: 49 de
provincii
Limba naţională: poloneza
Religie: romano-catolici 95%, ortodoxi,
protestanţi, alte minorităţi religioase 5%
Moneda: zlot (zl); 1USD=3,50
zl.
Suprafaţă:
       312,680 km2, din care 304,510 km2 de uscat
Locaţie:
             
 Europa Centrală, în estul Germaniei, la Marea
Baltică.
Graniţe:
             
 total    
   3,054 km
Rusia    
   210 km
Lituania 103 km
Belarus  416 km
Ucraina  529 km
Slovacia 539 km
Cehia    
   790 km
Germania 467 km
Ţărm:  
           
 528 km
Clima: temperată, cu ierni friguroase,
ceţoase şi cu precipitaţii frecvente; veri blân­de cu ploi frecvente şi furtuni cu
descărcări electrice, un amestec între cli­ma­tul maritim în vest şi climatul
continental în est. În ianuarie, temperatura la Varşovia este în medie de
–3°C, iar în luna iulie la 18,6°C.
Relief: majoritară zona de câmpie;
munţi – sub 1.500 m
înălţime – în
sud
Industrii: constructoare de maşini şi
a prelucrării metalelor, extractivă, chimică, co­n­­s­trucţii navale, sticlei şi
ceramicii, alimentară (important exportator de produ­se din porc), textilă, prelucrării
lemnului.
Agricultura: 7% din PIB, 75% din câştiguri provin din fermele particulare, restul de
25% provin de la fermele de stat. Productivitatea rămâne scăzută în
com­pa­ra­ţie cu standardele europene. Lider
european în producţia de secară, rapiţă şi car­tofi.
Ape
interioare:  3.997 km râuri navigabile şi canale.
Căi
ferate: total 25.528 km, din care 11.496 km
electrificată.
Şosele: total 367.000 km din care
235.247 km asfaltaţi
Porturi: Gdansk, Gdynia, Gliwice,
Kolobrzeg, Szczecin, Swinoujscie.
Resurse: cărbune, sulf, cupru, gaze
naturale, argint, sare
Teren arabil: 48%
Pajişti şi păşuni: 13%
Păduri: 28%
Altele 13% 
Produsul intern brut: 227 miliarde USD
(1998), 5800 USD/cap de locuitor.
Împărţirea etnică: polonezi
98%
    alte naţionalităţi
(ucrainieni, bieloruşi, germani, evrei,
    slo­va­ci, lituanieni) 2%
Structura pe vârste: 0-14 ani
23%
       15-64
ani 66%
       peste 65
ani 11%
Durata medie a vieţii:  68,1 ani
bărbaţi; 76,6 ani femei
Relieful, fauna, flora şi clima
Poloniei
Polonia este una dintre cele mai întinse
ţări din Europa Centrală. Două treimi din su­pra­­faţa sa, înspre nord, este
acoperită de câmpie şi coline (formate din de­po­zi­te gla­cia­le). Treimea dinspre sud este
alcătuită din dealuri şi munţi: în SV Munţii Su­deţi. În­spre est, la graniţa cu Cehia, se
ridică M-ţii Carpaţi,iar în continuarea lor Mun­ţii Bes­­chizii Apuseni. Cel mai înalt vârf
din Polonia este Rysy (2499 m) în Munţii Ta­tra. Cel mai lung râu este Vistula;
traversează pe o lungime de 1069 km întreaga Po­lo­nie pâ­­nă la Marea Baltică. Râul Odra
este cel de-al doilea râu important ca lungime (742 km) al Poloniei şi îşi
are îzvoarele în Cehia. Nu există lacuri importante pe te­ri­to­riul Po­­loniei, dar în partea de nord sunt
câteva lacuri de dimensiuni mai mici de ori­gi­ne gla­­ciară. Aproximativ un sfert din
teritoriu este împădurit, majoritatea fiind aco­pe­rit cu ar­buşti cu frunze necăzătoare,
inclusiv pini şi molizi. În categoria copacilor cu fru­n­­ze că­zătoare se înscriu fagii şi
stejarii. Speciile de animale întâlnite pe te­ri­to­ri­ul Po­­lo­niei sunt asemănătoare cu cele din
ţările Europei Centrale: căprioare, porci mis­­treţi, câteva specii de castori
şi elani, alături de marmote, urşi, capre negre, râşi şi lin­xi, în Carpaţi, iar ca specii de
păsări: ierunca, lebăda, cocori. În râuri se în­tâl­ne­sc păs­trăvi, ştiuci, bibani, ţipari şi
plătici.       
 
Populatia şi cultura
În timpul celui de-al doilea război
mondial 6 milioane de oameni (~1/6 din po­­pulaţie) au decedat, inclusiv
aproximativ 3 milioane de evrei exterminaţi în la­gă­re­le din Ger­ma­nia. Duoă război, mare parte din
populaţia de origine germană a fost ex­­pulzată, în vre­me de o parte a ucrainienilor s-au
restabilit în URSS. Ca rezultat al emi­­grării pe sca­ră largă în sec. XVIII-XIX,
numeroşi polonezi trăiesc în afara gra­ni­ţe­lor ţării, în spe­­­cial în SUA. Aproximativ 60% din
populaţia Poloniei trăieşte la oraş. Edu­­caţia în şcoli este
obli­ga­to­rie la copiii cu vârste cuprinse
între 7-15 ani.
Nume sonore în cultura poloneză: Frederic
Chopin, Artur Rubinstein, Mikolaj Ko­­pernik (Nicolaus Copernicus), Maria
Cu­ri­e-Sklodowska.
Descrierea cererii şi a ofertei
turistice
Tabel 1. Participarea rezidenţilor polonezi în turism
          (număr de
turişti - milioane)
Tipul
excursiei
1998
1999
2000
Vacanţe
interne
11,4
11,2
10,6
Sejur
scurt
11,9
13,1
11,5
Excursii în
străinătate
3,7
4,2
4,5
Alte tipuri de
excursii
18,8
19,5
18,6
Sursa: Ministerul Turismului din Republica
Polonia
Numărul polonezilor rezidenţi în Polonia
care şi-au petrecut vacanţele pe te­ri­to­riul
ţării lor în 1999 a scăzut cu 1,72% faţă de anul de reper 1998, scăderea
fiind şi mai mar­cantă
în 2000, faţă de acelaşi an de reper, cu 7,02%. O creştere s-a
con­s­ta­tat în 1999 faţă de 1998 în ceea
ce priveşte numărul tu­riş­tilor
re­­zidenţi care şi-au
pe­trecut sejururi scurte
în Polonia, acesta crescând cu 10,8%, creş­tere urmată în 2000 de o scădere cu
12,2% faţă de 1999 şi cu 3,36% fa­ţă de 1998. Evoluţia po­zi­ti­vă
constantă s-a constatat şi în cazul excursiilor în afara gra­ni­ţe­lor ţă­rii a rezidenţilor în perioada
1998-2000. Astfel, în 1999 s-a înregistrat o creş­te­re cu 13,5% faţă de anul 1998 şi cu
21,62% în 2000 faţă de acelaşi an de reper, 1998. În ceea ce
pri­veş­te categoria mai vastă a altor tipuri
de excursii, anul 1999 a în­­re­­gis­trat o
creştere cu 3,72% faţă de anul precedent, dar creşterea a fost urmată de o
scădere cu 1,06% în 2000.
Tabel 2. Participarea
rezidenţilor polonezi la vacanţe interne pe grupe de vârste (%)
Grupa de vârstă
1998
1999
%
(1999/1998)
2000
%
(2000/1999)
16 – 24 ani
60
50

16,6
46
- 8
25 – 34 ani
35
42
+ 20
38
- 9,52
35 – 44 ani
39
36
- 7,69
32
- 11,11
45 – 54 ani
34
32
- 5,88
32
-
55 – 64 ani
24
26
+ 8,33
27
+ 3,84
peste 65 ani
21
22
+ 4,76
23
+ 4,55
         
Sursa: Ministerul Turismului din Republica
Polonia
În perioada 1998-2000 s-a înregistrat o scădere permanentă a participării la turism a
turiştilor cu vârste cuprinse între 16-22 ani şi o evoluţie alternativă a
celor cu vârste între 25-34 ani.
Participarea turiştilor cu vârste între
45 şi 55 ani au cunoscut iniţial o scădere în 1999 faţă de 1998 (cu
5,88%), aceasta rămânând constantă şi în 2000.
Creşteri au cunoscut turiştii cu vârste
peste 55 de ani, în medie cu 6,55% în 1999 şi cu 4,19% în 2000.
Tabel 3. Sosiri de turişti
rezidenţi polonezi în toate tipurile de destinaţii turistice, pe tipuri de
unităţi
(număr de turişti)
Unităţi de cazare
1998
1999
%
(1999/1998)
2000
%
(2000/1999)
Hoteluri «««««
8.489
6.020
-29,1
26.980
+348,1
Hoteluri ««««
328.159
368.070
+12,16
314.483
-14,56
Hoteluri «««
1.832.393
1.332.796
-27,26
1.824.033
+36,85
Hoteluri ««
1.148.861
933.160
-18,78
1.154.314
+23,7
Hoteluri «
876.128
551.719
- 37,02
666.730
+20,85
Moteluri
341.773
254.257
-25,6
275.866
+8,5
Centre de vacanţă
2.028.263
1.763.821
-13,03
1.799.444
+2,01
Internate şcolare
185.976
165.461
-11,03
168.510
+1,84
Vile/case de vacanţă
închiriate
668.150
530.517
-20,6
162.854
-69,30
     Sursa: GUS “Turystyka w 2000” – “Turismul în 2000” şi
ediţiile precedente
Anul 1999, comparativ cu anul anterior,
1998, a cunoscut în medie o scădere a numărului de sosiri de turişti
polonezi în toate tipurile de destinaţii turistice (ex­cep­tâ­­­nd hotelurile de patru stele care
au înregistrat o creştere de 12,16% a acestora), în­­să anul următor, 2000 a
înregistrat o creştere în toate tipurile de destinaţii tu­ris­ti­ce, pe tipuri de unităţi. O
creştere consistentă în anul 2000, de 348,1% a re­pre­zen­ta­­­t-o numărul de turişti polonezi
cazaţi în hotelurile de cinci stele. O scădere con­s­ta­n­­­tă a fost constatată în cazul
cazărilor la...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.