| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Organizarea statisticii in Romania

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ORGANIZAREA  STATISTICII ÎN
ROMÂNIA
ISTORIA STATISTICII IN ROMÂNIA SI PE PLAN
INTERNATIONAL
       Definiţia statisticii este spune „ Etimologia : termenul
statistică ne trimite la cuvântul „status” cu sensul de stare
politică” .Cuvântul statistică este atribuit  lui  Gottfried
Achenwall (1746) , ca o ştiinţă a descoperirii statului , folosit pentru
producţie sau consum de produse .
Este vorba de cu totul alt gen de
„statisticã" decât cea de vechi tip Sansovino, adicã nu de descrieri ale
„Statelor" ci de operaţii migãloase de înregistrare, numãrare ºi mãsurãtoare a diverselor
fenomene sociale, demografice, economice, culturale - precum ºi de efectuarea
unor calcule permişând înţelegerea
comparativã a stãrilor sociale din diverse regiuni,
fie provincii interne ale unei ţãri, fie chiar de la o ţarã la alta.
„Statistica se practică sub formă de
numerotare a populaţiei  şi de evidenţă a bunurilor
materiale”(Statistică,edit.Economica,Bucureşti,2000 ,pag.,autor Elisabeta
Jaba ).Aceste  metode de statisticii se organizau în primele secole 
de romani ,egipteni sau alte popoare  pentru numerotarea populaţiei
.Diverse statisticii apărute la Egiptenii(2650-2190)… (practicau
înregistrări cu ajutorul Nilometrului ,aşa numit barometru economic ,pentru
a măsura nivelul Nilului şi pe această bază se aprecia fertilitatea
Nilului) sau ( din motive fiscale ,din 2 în 2 ani sa făceau recensământul
aurului şi al domeniilor ,tot aici găsim şi evidenţele piramidelor ,cu
privire la cei care aveau să-i slujească lui Faraon după moarte, în lume
morţilor ) .„ Moise a făcut o numerotare a populaţiei „.Roma antică
(500 î.e.n.,) Servius Iullius (578-534 î.e.n.) a atribuit  o mare
importanţă numărătorii populaţiei.
Cea dintâi ştire despre organizarea unor
asemenea moduri de documentare o avem în legãturã
cu organizarea la noi a Regulamentelor Organice, de fapt prima încercare de
modernizare a Principatelor. Se ºtie astfel cã aceste Regulamente prevedeau
organizarea unor secşii de statisticã pe lângã Departamentul treburilor
dinlãuntru, cu sarcina sã execute periodic „catagrafiile" necesare mai ales
din punct de vedere fiscal ºi pentru reglementarea drepturilor de strãmutare
a şãranilor dintr-un sat în altul, îngãduite doar la cinci ani o datã, cu
prilejul efectuãrii „catagrafiilor".
Aceste catagrafii
erau înscrieri în cataloage stabilite nominal, sat de sat ºi gospodãrie de
gospodãrie, a tuturor celor care puteau fi exploataşi fiscal prin dajdii ºi
bir. Stabilite periodic, ele formeazã un izvor de informaşii extrem de
lãmuritor din multiple puncte de vedere, nu numai
demografic ci ºi economic. Textele acestor categorii nu au fost însã
publicate ºi parte din ele s-au ºi pierdut, rãmânându-ne din întâmplare
doar cât a putut copia din ele Ion Donat, care le-a ºi supus unor prelucrãri
statistice, cartografiind rezultatele obţinute,
operaţie care fusese de fapt începutã de Anton
Golopenţia fãrã sã poatã
fi dusã la bun capãt. De la Ion Donat ne-au rãmas însã lucruri care se
continuã azi, o parte din ele fiind chiar ajunse la stadiul în care pot
fi tipãrite, cum e de pildã cu Catagrafia din 1833
privitoare la întreaga Oltenie ºi la un judeş din Muntenia.
Avem deci deschis în faţa
noastrã un vast câmp de lucru, care necesitã
colaborarea unor colective de specialiºti istorici, statisticieni,
lingviºti ºi geografi, care aºteaptã a fi
continuatã, cu certitudinea cã graşie muncii lor vom avea despre
ţãrile noastre
informaţii cu mult mai verosimile decât aprecierile
fãcute ’grosso modo’
de unii şi de alţii, mai mult sau mai puţin chemaţi a face asemenea
lucrãri, aceºtia neputându-ne da decât „ordinea
de mãrime" a unor fenomene sociale, nicidecum o statisticã a lor stabilitã
pe bazã de numãrare, mãsurare ºi calculare.
Dispunem totuşi de o lucrare de caracter
ştiinţific, alcãtuitã de un cunoscãtor al
tehnicilor statistice care a avut ºi posibilitatea
sã se informeze prin consultarea documentelor de stat, existente în
serviciile curente ale diverselor organizaşii administrative de stat,
interesul lor continuând totuşi a fi dominant fiscal.
Prima descriere sistematică a fost făcută de Francesco Sansarino (1521-1583) în
Veneţia. Cel mai de seamă popularizator al statisticii a fost Gottfried
Achennwall (1719-1772),profesor  de  drept internaţional şi de
ştiinţe politice la Gottingen ,care a fost declarat în repetate rânduri
„părintele statisticii”
În România ,începuturile statisticii au
fost conturate prin contribuţiile unor personalităţii  cum ar fii:
Mavcordat ,care a contribiut la statistică pentru a reface potenţialul
demofiscal al ţării,
Dionisie Pop Marţian,(1829-1865), tânãr ardelean cu ºcoli fãcute la Viena,
statistician, economist ºi primul director al Oficiului Central al Statisticii
din România ,a organizat primul recensãmânt modern din România (1860),
adãuga „Analelor economice" scurte „monografii" sociale sub numele de „vizitaţiuni", aşa cum fãcuse ºi Creangã ºi mai ales, aºa cum vom arãta în amãnunt,
Ion Ionescu de la Brad.
În acelaşi an, Ion Ionescu de la Brad
(1818-1891), (agronom ,economist şi statistică, profesor la Academia
Mihăileană (1842)  ocupã ºi el postul de
ºef al „Direcşiei de statisticã a Moldovei", aceºti doi procedând,
fiecare în zona sa, la efectuarea în (1859-1860) a unui recensãmânt cu
rezultatele publicate în „Analele statistice pentru cunoºtinşa
pãrþii muntene din România" (1860-1864) ºi în „Lucrãrile statistice ale Moldovei". În 1852
principatele fiind acum unite, cele douã oficii statistice se contopesc, sub
direcşia lui Pop Marţian într-un „Oficiu central
de statisticã administrativã".
E remarcabil faptul cã aceºti
statisticieni începãtori, ca ºi cei care i-au
urmat de altfel, au fost oameni de ºtiinşã de o deosebitã valoare. Dionisie
Pop Marþian era un economist de frunte, de fapt
redactorul primului curs de nivel universitar de economie politicã, publicând
ºi Analele economice, sursã
de informaþie nepreţuitã
pentru întreaga acea epocã.
Ion Ionescu de al Brad este de asemenea cel
mai de seamã cercetãtor al stãrilor sociale de la noi, despre care vom vorbi
mai pe larg.
De asemenea avem şi lucrări de
antropogeografie, în care geografii au continuat sã
arate un deosebit interes nu numai pentru problemele de geografie fizicã, ci
ºi pentru cele de geografie umanã, problemele sociale impunându-li-se ºi
lor cu precãdere, uneori doar sub forma preocupãrilor etnografice, alte ori
însã cu directã înfãþiºare a unor studii de „sociologie"
propriu-zisã.
În afarã de lucrãrile lui Simion
Mehedinþi ºi George Vâlsan, sunt de luat înseamnã mai ales cele ale lui
Vintilã Mihãilescu care au meritul de a fi premergãtoarele unei
„sociologii urbane", în aceastã privinþã putând fi înregistratã încã
o întâietate româneascã certã în istoria ºtiinşelor umane. E de citat astfel în primul rând analiza lui
asupra oraºului Bucureºti, precum ºi monografia regiunilor rurale ale
Vlãsiei ºi Moºtiºtei.
Primele expuneri sintetice ale principatelor
Unite
Dorinţa de a înfãţişa un tablou general,
atotcuprinzãtor, a tuturor problemelor sociale din
Muntenia ºi Moldova este, dupã cum am vãzut, veche, urmãrind scopuri
diverse. Din ce în ce mai clar rezultã însã cã „documentãrile" strânse
pentru asemenea înfãþiºãri de sintezã au cãpãtat un caracter din ce în
ce mai ºtiinşific, interesând autori aparţinând
unor cercuri de interese diferite, interne şi externe, adresându-se unor
lectori şi ei diverşi, unii dorind a stãpâni
şi exploata viaţa localã,
alţii dimpotrivã de a o
organiza modernizând-o la nivel european.
În 1919 a fost
creata Directia Generala de Statistica si in 1925 Institutul General de
Statistica a Statului, in 1936 a fost adoptata Legea privind Institutul Central
de Statistica, iar in 1951 a fost creata Directia Centrala de Statistica. In
cele din urma , Institutul National de Statistica a luat fiinta pe baza
Decretului nr. 27 din 30 decembrie 1989.
Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind
Organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale in
Romania, aprobata de Legea nr. 11/1994, este in curs de actualizare pentru
totala corespondenta a cadrului legal statistic cu mediul social si economic
national. In plus, se va acorda atentie principiilor importante cat si
prevederilor prin care statistica romaneasca va fi aliniata din punct de vedere
al regulamentelor legale la statistica tarilor cu traditii democratice (in
special cu Regulamentul Consiliului 322/1997 privind statistica comunitara din
17 februarie 1997).
Ordonanta care amendeaza pe cea de mai sus a
fost aprobata de Guvern si urmeaza sa fie supusa aprobarii finale a
Parlamentului dupa care va deveni Lege cu putere deplina.
Declaratia Comuna semnata cu alte oficii de
statistica din tarile in tranzitie si cu Eurostat in ianuarie 1994, cat si
Declaratia Comuna semnata pe baza bilaterala in acelasi an de INS si Eurostat
reprezinta piatra de temelie pentru apropierea sistemului statistic romanesc.
Pentru a asigura caracterul obiectiv,
transparent si stiintific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor,
clasificarilor folosite in activitatea statistica, a fost infiintat Consiliul
pentru Coordonarea Activitatii Statistice.
Consiliul este un organism consultativ
statistic colectiv care cuprinde reprezentanti ai Guvernului sau ai altor
agentii similare, cat si institute de cercetare, organizatii publice, sindicate
si Banca Nationala a...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.