| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Asociatia Nationala de Turism rural,ecologic si cultural-Antrec

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
@ Asociaţia Naţională de
Turism, Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC
Traiul nemijlocit în natură, chiar şi
pentru câteva zile, te ajută să vezi viaţa în culori mai op­ti­mis­te, res­piri mai bine, gândeşti mai liber,
zâmbeşti mai mult, trăieşti cu mai multă în­credere şi curaj fiecare secundă.
Este o altă lume, mai firească, mai pură. Alăturăte-i-te!
VINO CA TURIST, PLEACĂ PRIE­TE­N!”.
1. Istoricul
apariţiei ANTREC
În ţara noastră se practica de multă
vreme, în mod sporadic şi neoficial, cazarea la local­ni­ci a vizitatorilor ocazional ai unei
aşezări rurale. Începând din 1967-1968, în mod organizat s-au
re­alizat primele acţiuni
turistice în mediul rural pentru grupuri de tu­riş­ti aflaţi pe litoralul românesc al
Mării Negre.
       Din 1972 Centrul de Cercetări pt. Promovarea Turismului
Internaţional, printr-un or­­din al Mi­nisterului Turismului, a trecut la identificarea unor localităţi
rurale repre­zen­ta­ti­ve pentru
satul ro­mâ­nesc cu scopul dea fi lansate şi
promovate în turism. În urma aces­tor studii s-a stabilit că pot fi in­troduse în turismul intern şi
internaţional cca.118 localităţi ru­rale, din Braşov au fost de­sem­na­te: Rucăr, Fundata,
Şirnea.
       În 1974 s-a interzis cazarea turiştilor străini în locuinţele
particularilor, făcând in­ac­­cesibile
sa­tele pentru turiştii
străini.
       După 1989 primele gospodării înscrise în turismul rural au
fost în zona Moeciu-Bran-Ru­căr. Apoi s-au extins gospodăriile înscrise din zonele Bârsei,
Dornelor, Ma­ra­mu­reş,
Munţilor Apu­seni,
Clujului şi Marginilor Sibiului.
1.1. Organizaţiile de turism şi
atribuţiile lor
       După 1990 măsurile privind constituirea şi întărirea cadrului
organizatoric ne­ce­sar
sti­mu­lă­rii turismului rural s-au concretizat
în constituirea cu sprijinul Ministerului Tu­ris­tic a ANTREC, avi­zarea de către Ministerul Turismului
a constituirii unor organizaţii ne­­­guvernamentale ce au dre­pt scop dezvoltarea acestei forme de turism; înfiinţarea
Agen­­ţiei Naţionale a
Zonei Montane şi con­s­tituirea
Federaţiei Române pentru Dezvoltare Mon­­tană.
   
   Dintre
realizările unor astfel de forme  de forme asociative ce contribuie la
dez­vol­tarea şi
im­plementarea turismului rural în România,
amintim:
Federaţiei Române pentru Dezvoltare Mon­tană a
iniţiat propuneri legislative ce au con­­tribuit la înlăturarea vidului
existent în domeniu. A creat o politică şi un ma­na­ge­me­nt pro­priu ce a contribuit la dezvoltarea
agroturismului în România. A iniţiat pro­iec­te şi programe de pro­movare internă a produselor
agroturistice. A promovat un proiect PHARE şi prin protocolul din mai 1994 cu
Ministerul Sportului, s-au pus bazele colaborării pentru integrarea tinerilor
în me­diul
rural.
Asociaţia Operaţiunea Satelor Româneşti –
cunoscută ca “Operation Vilagge Ro­u­­­ma­ins” a
fost constituită în anii 1988-1989 pentru a proteja satele româneşti de
cam­­­pa­nia de sis­te­matizare a satelor iniţiată de
fostul regim comunist în cadrul căruia ur­­­mau a fi demolate multe sate şi
cătune. A contribuit la întârzierea acţiunilor de stră­mu­­­­tare a gospodăriilor
ţă­ră­ne­şti. După 1990 asociaţia a
acţionat pentru sprijinirea şi aju­­­torul umanitar, apoi a
desfăşurat ac­ţiuni de
parteneriat în vederea dezvoltării sa­te­lor
româneşti.
ANTREC: devenind membră, în 1995, a
Asociaţiei de profil EUROGÎTES , această ca­litate a ajutat-o în promovarea
turismului rural românesc în lume. • În cadrul pro­iec­tu­lui PHARE pen­tru dezvoltarea turismului în
România, este desemnată pentru ale­ge­rea
acţiunilor de pro­mo­va­re şi
marketing, proiectul prevăzând crearea unei reţele naţionale concepute ca
un sistem integrat şi computerizat, cu posibilităţi de racordare la piaţa
turistică europeană.         
•  Comisia Eu­ro­peană a
emis o serie de acţiuni cum ar fi: declanşarea acţiunii “viitorul lumii
ru­rale” şi a
re­for­mei structurale a mediului rural;
organizarea la începutul anului 1992 a unor serii de pro­iec­te cu finanţare proprie, sub titlul
“Ecoturismul – cultură
şi ruralitate” la care au par­­ticipat 22 de state printre care şi România: programul PHARE
privind Europa Centrală şi de Est ce vi­zea­ză dezvoltarea rurală.
Vicepreşedintele ANTREC Braşov şi preşedintele Fun­da­ţiei Fun­da­ta, Ciprian Benga, a întocmit un
dosar pentru acest program PHARE. Din 465 do­sare în­toc­mi­te şi trimise au fost selecţionate
doar 28, printre care şi acesta. Programul de Dez­­vol­ta­re Eco­nomică Locală Durabilă, bazat pe
activitatea sport-turism, este o modalitate de sub­ven­ţio­na­re   a turismului rural în
proporţie de 53% din fondurile Comisiei Europene, 28% din banii un­or investitori francezi, iar 18% din
fondurile Consiliului Judeţean Braşov. Par­tea de finan­ţa­re rămasă cade în sarcina
Fundaţiei şi a Consiliului Local Fundata. Pentru pu­ne­rea în prac­ti­că a proiectului, doi tehnicieni au
fost trimişi la specializare în străinătate pen­tru a se do­cu­men­ta în domeniul schiului. Partenerii
străini ai Fundaţiei au livrat echi­pa­men­te­le: 25
biciclete de mountain-bike, sănii de transport şi 375 de perechi de schiuri.
• Un alt pro­ie­ct pilot
în care este implicat ANTREC este cel aflat sub auspiciile Băncii
Mon­di­ale, care a în­cheiat un acord de parteneriat cu
Ministerul Culturii şi urmăreşte refacerea sa­te­lor săseşti şi a vechilor biserici
fortificate evanghelice. ANTREC a identificat case în satele in­clu­se în pro­ie­ct: Viscri, Cincu, Mojna şi Biertan
– care se pretează la
desfăşurarea turismului ru­ral de ca­li­­ta­te, I-a
ajutat pe proprietari să întocmească dosare de omologare şi au constituit
cen­tre de in­for­ma­re. Fiecare dintre cele patru
localităţi beneficiază  pe perioada derulării pro­iec­tu­lui de câ­te 50.000 USD.
2. Pariul cu
turismul a fost câştigat de brăneni
Pe brănenii cu simţ practic, şomajul, ce
şi-a întins ghiarele şi peste Ţara Bârsei, se poate spune că i-a ocolit.
Aici oamenii prosperă şi, odată cu ei, întreaga zonă. Pei­sa­jul aduce mai mult a Elveţia decât
cu imaginea satului în tranziţie zugrăvită prin alte re­gi­u­ni. Cu­răţenia cu care ne obiş­nuiau fetele în casă din cărţile
lui Rebreanu sau Ionel Teo­do­­reanu,
toate îţi su­gerează
că Branul nu stă în loc în aşteptarea unui semn Divin. Semnul acela l-au
în­tre­­văzut cu aproape un deceniu în
urmă şi l-au urmat cu încredere. Acea încredere, că se poate ca ţăranul
român să răzbească în haosul economic în care ne-am trezit cu toţii
după ’89, le-a
insuflat-o o mamă cu fiica sa, o profesoară şi o economistă: Mioara şi
Ma­ri­lena Stoian.
Originare din Mehedinţi, dar apreciind
corect potenţialul zonei şi amintindu-şi de un vis al co­pilăriei, cele două doamne se
stabilesc la Bran, îşi cumpără o bucată de pă­mâ­nt şi împreună în­cep să convingă sătenii să-şi
deschidă porţile gospodăriilor pentru pra­c­ticarea turismului rural,
alt­fel spus, pentru
găzduirea turiştilor într-o formă or­ga­ni­za­tă. Majoritatea ţăranilor au fost
sceptici la început, dar a funcţionat  ar­gu­mentul de sta­tor­ni­cire. Încercând, şi reuşind în
cele din urmă, să se integreze în viaţa satului, Mioara şi Marilena
Stoian, treptat au fost acceptate ca fiind de-ale lo­cu­lui. Turismul rural a avut ca punct de
pornire experienţa marilor firme profesioniste de turism, mai exact evitarea
gre­şe­lilor esenţiale făcute de acestea,
care au distrus pe­Iisa­jul
practicând tu­ri­s­mul în
masă, fă­ră a ţine
seama de modul în care acesta afectează me­diul.
în 1994, Marilena Stoian a participat şi la o bursă oferită de Societatea
Americană a Agen­ţiilor
de Călătorii (ASTA), care a cuprins cursuri de management şi modalităţi de
cola­bo­rare în echipă, organizat prin
intermediul Agenţiei de Dezvoltare Internaţională a USA (USAID) şi a
vă­zut cât de
importantă este ideea de reţea şi de organizaţii neguvernamentale. Astfel a
ajuns atu­n­ci la concluzia că ar fi bine să
creeze şi la Bran o asociaţie naţională, mai ales că veniseră din
Va­tra Dornei, din
Apuseni, din Harghita, de pe Litoral, ca să se intereseze despre experienţa
lor în zona Bran-Moeciu. Se simţea nevoia de comunicare, de schimb de idei
şi informaţii. Nu se pu­tea spune că ei vroiau să copieze ceea ce făceau brănenii,
pentru că într-un fel se face turism ru­ral la Bran şi altfel în Apuseni,
dar trebuia să ştie unul de la celălalt cu ce greutăţi s-au
con­frun­tat ca să fie pregătiţi şi să
găsească cele mai bune soluţii.
ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism
Rural, Ecologic şi Cultural din Ro­mâ­nia este
o or­ganizaţie
neguvernamentală, apolitică, non-profit, membră a Federaţiei Eu­ro­­­­pene de Turism Rural
(EUROGÎTES). ANTREC a luat
fiinţă în 1994, având în prezent o reţea de 30
de filiale (din tot atâtea judeţe), cu un număr de 2.500 de membrii, peste
2.500 de pensiuni turistice şi pensiuni agro­turistice omologate, însumând 7.500
de ca­me­­­re. Parcurgând întreg teritoriul
de la Marea Nea­gră spre
Bucovina şi Maramureş pes­te 2.500 de case au condiţii proprii pentru practicarea
tu­ris­mului rural.
Binecunoscutul patrimoniu natural şi cultural al României împreună cu
ospi­ta­li­ta­tea tra­di­ţio­nală sunt principalele atuuri în
dezvoltarea acestui tip de turism.
3. Scopul ANTREC
Printr-o campanie eficientă, ANTREC a
reuşit să implice un număr mare din rân­dul mem­bri­lor săi să realizeze programe
turistice apreciate atât pe plan intern cât şi pe plan extern....Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.