| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ARGUMENT
     
 
     
 Impozitele reprezintă
o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor
fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii
cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu
definitiv (nerambursabil) şi fără contraprestaţie din partea
statului.
     
 Caracterul obligatoriu
al impozitelor trebuie înţeles în sensul că plata acestora către stat este
o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice şi/sau juridice care realizează
venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care,
conform legii, datorează impozit. Dreptul de a introduce impozite îl are
statul şi el se exercită prin intermediul puterii legislative (Parlamentul) ,
iar uneori şi, în anumite condiţii, prin organele de stat locale. Parlamentul se pronunţă în legătură cu
introducerea impozitelor de stat de importanţă naţională, iar organele de
stat locale pot introduce unele impozite în favoarea unităţilor
administrativ teritoriale. În România, conform Constituţiei, consiliile
locale sau judeţene stabilesc impozitele şi taxele locale, în limitele şi
condiţiile legii.
     
 Rolul impozitelor de
stat se manifestă pe plan financiar, economic şi social. Modul concret de
manifestare a acestui rol cunoaşte anumite diferenţieri de la o etapă de
dezvoltare economico-socială la alta.
     
 Rolul prioritar al
impozitelor este în plan financiar, deoarece acestea constituie mijlocul
principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii
cheltuielilor publice.
     
 În plan
economic rolul impozitelor
rezidă în încercările statului de a folosi mai mult impozitele ca mijloc de
intervenţie în activitatea economică. În funcţie de intenţia
legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca un intrument de încurajare sau
de  frânare a unei activităţi economice, de creştere sau de reducere a
producţiei sau a consumului unui produs, de impulsionare sau de îngrădire a
comerţului exterior.
     
 În plan social, rolul
impozitelor se concretizează în faptul că , prin intermediul lor, statul
procedează la redistribuirea unei părţi importante din produsul intern brut
între grupuri sociale şi indivizi, între persoanele fizice  şi cele
juridice.
     
 Prin urmare, impozitele
constituie unul din principalele instrumente de care statul dispune pentru
redistribuirea veniturilor
şi a averii.
CAP.I   DELIMITĂRI  ŞI 
STRUCTURI CONTABILE PRIVIND ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE
ASIMILATE
       În categoria altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate sunt
incluse toate impozitele care nu au fost integrate în
categorii distincte, prin planul general de conturi, cum ar fi: impozitul pe
dividende, accizele, impozite şi taxe locale cum ar
fi: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de
transport,taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor,taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
impozitul pe spectacole,taxa hotelieră, texe speciale, alte taxe
locale.
       Accizele sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului
de stat, pentru următoarele produse provenite din producţie internă sau din import: bere, vinuri,
băuturi fermentate, altele decât berea şi vinul, produse intermediare,
alcool etilic, produse din tutun, uleiuri minerale.
       Accizele datorate bugetului de stat pentru produsele de
mai sus sunt accize specifice exprimate în euro pe
unitatea de măsură, cu excepţia ţigaretelor la care acciza este combinată
dintr-o acciză specifică exprimată în euro pe 1.000 de ţigarete, la care
se adaugă o acciză ad valorem aplicată asupra preţului maxim de vânzare cu
amănuntul.
       Sumele datorate bugetului de stat drept accize se calculează în
lei, diferit pentru fiecare produs, după o formulă prevăzută prin Legea 571
privind Codul fiscal. Spre exemplu pentru bere acciza se calculează
astfel:
    K x R
A = C x -------- x Q
     100
       unde.
       A = cuantumul accizei
       C = numărul de grade Plato
       K = acciza unitară prevăzută de lege, în funcţie de
capacitatea de producţie anuală
       R = cursul de schimb leu/euro
       Q = cantitatea în litri
       Plătitorii de accize sunt: persoane juridice, asociaţii familiale
sau persoane fizice autorizate care produc, importă sau comercializează
produsele prevăzute de lege; persoanele juridice care cumpără (de la
producători individuali- persoane fizice) produse supuse accizelor, în
vederea prelucrării sau comercializării; persoane juridice, pentru acele
cantităţi de produse (supuse accizelor) pe care le acordă ca dividende sau
ca plată în natură acţionarilor, asociaţilor ori persoanelor fizice, sau
care sunt consumate pentru reclamă şi publicitate; persoanele fizice care
introduc în ţară bunuri de natura celor prevăzute de lege.
           
Produsele supuse accizelor pot fi scutite de la plata acestora, atunci când
sunt destinate pentru: livrarea în contextul relaţiilor consulare sau
diplomatice, organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de către
autorităţile publice ale României, în limitele şi în condiţiile
stabilite prin convenţiile internaţionale, care pun bazele acestor
organizaţii, sau prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental,
forţele armate aparţinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de
Nord, cu excepţia forţelor armate ale României, rezerva de stat şi rezerva
de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. Modalităţile şi
condiţiile în care sunt acordate aceste scutiri sunt prevăzute prin norme
legale.
       Impozitul pe dividende  este un impozit aplicat asupra
veniturilor sub formă de dividende acordate acţionarilor sau
asociaţilor.
       Noţiunea de dividend implică orice distribuire, în bani sau în
natură, în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, din profitul stabilit pe
baza bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere. Distribuirea
se face proporţional cu cota de participare la capitalul social.
Obligativitatea calculării, reţinerii şi
vărsării impozitului pe dividende revine persoanelor juridice o dată cu
plata dividendelor către acţionari sau asociaţi, conform art.67 alin.(1) din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată cu Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.138/2004.
Cota de impozit privind veniturile sub formă
de dividende pentru persoanele fizice a fost majorată de la 5% la 10%. Tot
10%   din suma brută a dividendelor se plăteşte şi în situaţia
în care dividendele sunt distribuite acţionarilor sau asociaţilor care
sunt persoane juridice.
Termenul de virare a impozitului este până
la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care se face plata. Ca
excepţie de la ceastă regulă, în cazul dividendelor distribuite dar care nu
au fost plătite acţionarilor până la sfârşitul anului în care s-a
aprobat bilanţul contabil, termenul de plată a impozitului este până la
data de 31 decembrie  a anului respectiv.
Orice persoană care are în proprietate o
clădire situată în România datorează anual un impozit pentru acea
clădire. Impozitul pe clădiri, se datorează către bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în care este amplasată clădirea. În
cazul  unei clădiri, aflată în administrarea  sau în folosinţa,
după caz, a altei persoane şi pentru care se datorează chirie în baza unui
contract de închiriere, impozitul pe clădiri se datorează de către
proprietar.
Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru
anumite categorii de clădiri, cum ar fi: clădirile instituţiilor publice şi
clădirile care fac parte din domeniul public, clădirile considerate monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale, clădirile
care, prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor
religioase recunoscute de lege, clădirile instituţiilor de învăţământ
preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate,
clădirile unităţilor sanitare de interes naţional care nu autrecut în
patrimoniul autorităţilor locale, o serie de construcţii speciale,
prevăzute de lege.
Calculul impozitului pe clădiri se face în
mod diferenţiat pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice. Pentru
persoanele fizice,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare la valoarea impozabilă a clădirii.
Cota de impozitare este de 0,2 % pentru
clădirile situate în mediul urban şi 0,1 % pentru clădirile din mediul
rural.
Persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
vor plăti un impozit majorat după cum urmează: cu 15% pentru prima clădire
în afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% pentru cea de-a doua
clădire, cu 75 % pentru cea de-a treia clădire şi cu 100 % pentru cea de-a
patra şi următoarele. În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în
afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se detrmină în
funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
Calculul impozitului datorat de persoanele
juridice se face prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de
inventar a clădirii. Această cotă se stabileşte de către consiliul local
şi ea poate fi cuprinsă între 0,5 % şi 1 %, inclusiv.
Valoarea de inventar a clădirii este valoarea
de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.