| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Actele internationale referitoare la drepturile omului

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
ACTELE INTERNAŢIONALE CU CARACTER DE
UNIVERSALITATE REFERITOARE LA DREPTURILE OMULUI
Preocupări privind drepturile fundamentale
ale omului
Perioada de după cel de-al doilea război
mondial este marcată, printre altele, de apariţia şi dezvoltarea
reglementărilor privitoare la promovarea şi garantarea internaţională a
dreptului omului, a libertăţilor sale fundamentale.
Respectul pentru drepturile omului este o
componentă esenţială şi, totodată, condiţia sine qua non a unei
dezvoltări trainice. De aceea problematica drepturilor omului se află în
ultimn ani din ce în ce mai mult în atenţia opiniei publice mondiale. Dar ea
reprezintă şi principala preocupare a întregului sistem al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, Fiind obiectivul esenţial enunţat în Carta O.N.U.,
semnată la San Franciscc la 26 iunie 1945, în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală la 10 decembrie 1948 şi
în numeroase rezoluţii ale Adunării Generale şi ale Consiliului Economic
şi Social.
Această problematică prezintă interes
aparte şi pentru numeroase organisme cu caracter regional cum ar fi: Consiliul
Europei, autor al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (1950);
Organizaţia Untăţii Africane, autoare a Cartei Africane a Dreptunlor Ornului
şi Popoarelor (1981); Organizaţia Statelor Americane, autoare a Convenţiei
Interamericane a Drepturilor Omului (1969) şi Consiliul Regional al
Drepturilor Omului, ale Individului şi ale Popoarelor Asiei şi
Pacificului.
Actul decisiv în domeniul practicii privind
problematica respectării drepturilor omului şi
libertăţilor sale fundamentale a avut-o Proiectul Cartei Naţiunilor Unite,
elaborat în cadrul conferinţelor din perioada 28 august-7 octombrie 1944, cu
participarea experţilor din S.U A, Marea Bntanie,U.R.S.S,China.
In cadrul
Conferinţei de la San Francisco delegaţii americani, sovietici, englezi şi
chinezi au căzut de acord să înfiinţeze o Comisie a drepturilor omlui.
Această comisie s-a constituit la 16 februarie 1948. S-a stabilit, în
pnncipiu, ca la activitatea comisiei să participe atât instituţiile
specializate cât şi organizaţii neguvernamentale.
În preambulul statutului Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Stiinţă şi Cultură (U.N.E.S.C.O.) este
precizat că scopul organizaţiei este acela de a contribui la strângerea
colaborârii între naţiuni prin educaţie, ştiinţă şi cultură, de a
asigura respectul universal al justiţiei legii drepturile omului şi
libertăţile fundamentale pentru toate popoarele.
Carta Organizatiei Naţiunilor
Unite
Carta O.N.U. cuprinde numai referiri generale şi de principiu cu privire la drepturile
omului. Ea nu precizează care sunt aceste drepturi şi nici nu prevede un
mecanism internaţional de garantare a lor. în Preambulul Cartei se afirmâ
"credinţa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea
persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bârbaţilor şi femeilor,
precum şi naţiunilor mari şi mici". Carta precizează că unul din scopurile
O.N.U. este încurajarea şi promovarea respectului faţă de drepturile omului
şi libertăţile fundamentale pentru toţi oamenii, fără deosebire de sex,
limbă sau religie" (art.l, pct.c). Carta mai precizează că unul dintre
obiectivele fundamentale ale regimului de tutelă este "de a încuraja
respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi,
farâ deosebire de rasă, sex, limbă sau religie şi de a dezvolta
conştiinţa independenţei popoarelor lumii" (art.76, pct.c)
În Cartă se precizează că Adunarea
Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite estre organul principal cu
competenţă în domeniul drepturilor omului. Acesta are capacitatea de a
iniţia studii şi a face recomandări cu scopul promovării cooperării
internaţionale în vederea, facilitârii pentru toţi, fară deosebire de
rasă, sex, limbă sau religie, să se bucure de drepturile şi libertăţile
fundamentale (art.13 pct.l, alin.b). Un alt organ principal competent este
Consiliul Economic şi Social al 0.N.U. Se precizează în Cartă că el face
"recomandân în " scopul de a promova respectarea efectivă a drepturilor
omului şi a libertăţilor fandamentale pentru toţi" (art.62,pct.2). În
continuare se menţionează că acesta poate pregăti proiecte de convenţii
intemaţionale cu privire la drepturile omului, pe care le supune aprobării
Adunării Generale, sau poate convoca conferinţe intemationale cu privire la
drepturile omului (art.62 pct.3 şi 4 ).
Având competenţa de a înfiinţa comisii,
în acest sens, Consiliul Economic şi Social a creat "Comisia pentru dreptunle
omului", în anul 1946 şi "Comisia pentru condiţia femeii”
(1946).
Tratatele de pace
încheiate la sfârşitul celui de-al doilea război mondial
Tratatele de pace încheiate la sfârşitul
celui de-al doilea război mondial cuprind numai prevederi de principiu
referitoare la drepturile omului. în Europa au fost încheiate tratate de pace
cu Bulgaria, Finlanda, Ungaria şi România (intrate în vigoare în anul
1947); cu Austria a fost semnat tratatul de pace în 1955.
În tratatul de pace semnat cu ţara noastrâ
se prevede:
"România va lua toate măsurile pentru a
asigura tuturor persoanelor aflate sub junsdicţia sa, fară deosebire de
rasă, sex, limbă sau religie, executarea dreptunlor omului şi a
libertăţilor fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea
presei şi de publicare, libertatea cultului, libertatea de opinie politică
şi de întrunire politică" (art.3
pct.l).
Tratatul de pace încheiat în 1951 cu
Japonia, prevede că această ţară se va strădui să atingă obiectivele
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
Tratatele de pace menţionate mai sus
stipuleaza obligaţii de
principiu privind
respectarea drepturilor omului, făra nici o discriminare. Ele însă nu
precizează vreo procedură pentru garantarea lor.
Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat "Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului "a cărei preambul conţine cel mai înălţâtor apel la
moralitate politică, adresat întregii umanitâţi: "Considerând că
recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a
drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii şi
păcii în lume, considerând că ignorarea şi dispreţuirea dreptunlor omului
au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că faurirea
unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvântului şi
a convingerilor şi vor fi eliberate de teamă şi mizerie, a fost proclamată
drept cea mai înaltă aspiraţie a omului, considerând că este esenţial ca
drepturile omului să fie protejate de un sistem de drept pentru ca omul să nu
fie constrâns, ca mijloc suprem, la revoltă împotriva tiraniei şi a
asupririi" (Preambul parag. 1,2,3.).
În încheierea preambulului se arată că
"Adunarea Generală, proclamă prezenta Declaraţie universală a drepturilor
omului ca ideal comun către care trebuie să tindă toate popoarele şi toate
naţiunile pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii, având
în vedere permanent această declaraţie, să se strădiuiască, prin
învăţătură şi educaţie, să dezvolte respectul pentru aceste drepturi
şi libertăţi şi să asigure, prin măsuri progresive de ordin naţional şi
intemaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă atât
în cadrul statelor membre înseşi cât şi în teritoriile aflate sub
jurisdicţia lor".
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
este documentul politic cel mai dezvoltat, mai substanţial şi mai complet,
în raport cu declaraţiile de drepturi şi cu prevederile constituţionale
care au precedat-o, ea reflectă o concepţie globală a drepturilor şi
libertăţilor
Declaraţia reprezintă rezultatul acţiunii
concentrate a forţelor progresiste din întreaga lume pentru triumful ideii
respectului demnităţii umane, pentru recunoaşterea şi garantarea
drepturilor fundamentale ale omului în condiţiile lumii
contemporane.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
cuprinde drepturile şi libertâţile fundamentale pe care le poate pretinde
orice cetăţean din lume. Declaraţia enunţă drepturile politice ale omului
(art. 3-21) şi drepturile economice, sociale, culturale (art.22-27).
Egalitatea oamenilor şi nedescriminarea în aplicarea drepturilor şi
libertăţilor lor fundamentale sunt enunţate în Declaraţie ca fiind
principii de bază. În continuare sunt enunţate drepturi civile şi politice ale omului şi anume: fiecare om
are dreptul la viaţă, libertate şi securitate personală; nimeni nu poate fi
ţinut în sclavie sau aservire; nimeni nu va fi supus torturii, ori unor
pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante; fiecare om are dreptul
să i se recunoască personalitatea sa juridică pretutindeni; toţi oamenii
sunt egali în faţa legii şi au dreptul să fie egal ocrotiţi de ea: nimeni
nu poate fi arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar; orice persoană are
dreptul să fie ascultată în mod echitabil şi public de către un tribunal
independent şi imparţial; orice persoană acuzată de comiterea unei
infracţiuni este prezumată ca fiind nevinovată, până când vinovăţia sa
a fost dovedită; potrivit legii nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau
omisiuni care, în momentul săvârşirii lor, nu constituiau infracţiuni:
potrivit dreptiriui intemaţional, nimeni nu va fi supus unor imixtiuni
arbitrare în viaţa sa particulară, în ceea ce priveşte familia, domiciliul
sau...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.