| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Abordarea problematicii strategiei dezvoltarii regionale si amenajarii teritoriului trebuie

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC A MUNTILOR
APUSENI PRIN CRESTEREA COMPETITIVITĂTII OFERTEI
TURISTICE
Abordarea problematicii strategiei dezvoltării regionale si amenajării teritoriului trebuie
situată în contextul recunoasterii statutului ei de parte componentă
a strategiei de ansamblu a tranziŃiei
la economia de piaŃă. În acest sens, este necesar ca
politica regională să fie
concepută în
corelaŃie cu o
serie de politici sectoriale – politica socială, politica agricolă, politica energetică, politica
transporturilor, politica turismului si mai ales politica ecologică. MotivaŃia acestei corelări constă
în
însăsi caracterul integrator al politicii regionale care urmăreste să
armonizeze o serie de vectori aflaŃi
de regulă în conflict: cresterea populaŃiei si ocuparea
forŃei de muncă, mărimea resurselor naturale si
modul de utilizare a acestora, problema bunăstării sociale si protecŃia mediului înconjurător si altele.
Această corelare este necesară pentru a se evita ca politicile sectoriale să aibă
efecte care să
contravină intereselor dezvoltării regionale.
Desi
există unele analogii
între tipurile de politici regionale aplicate în unele Ńări, totusi
trebuie spus că nu există un
ansamblu de soluŃii care
să poată fi aplicate ca absolute în orice
condiŃii;
soluŃiile trebuie să Ńină cont de
condiŃiile si factorii specifici care
caracterizează fiecare
Ńară, deoarece
problemele regionale nu pot fi privite independent de
problemele generale ale Ńării; originea, natura si
scara problemelor regionale variază de la o Ńară
la alta si de la un moment la altul.
Este bine cunoscut faptul că
dezechilibrele regionale reflectă existenŃa unor disfuncŃionalităŃi,
cu consecinŃe asupra stabilităŃii politice a Ńării; ca urmare, autorităŃile guvernamentale nu pot să
le
neglijeze ci trebuie să
procedeze la: studierea si analiza atentă si completă
a problemelor regionale;
evaluarea amplorii problemelor si a mărimii cheltuielilor publice necesare;
elaborarea de măsuri
adecvate; supravegherea efectelor regionale ale
măsurilor
luate.
Obiectivele politicii regionale au un caracter relativ,
fiind dependente de realităŃile si
preocupările fiecărei
etape parcurse în dezvoltarea de ansamblu, iar realităŃile momentului impun
instrumente specifice în politica regională.
Obiectivul clasic al politicii de amenajare a teritoriului
constituie reducerea disparităŃilor
regionale, vizând realizarea echilibrului între diferite
zone ale Ńării.
Noul context al perioadei de tranziŃie din Ńara noastră
– când se urmăreste restructurarea si
relansarea economică
– îi impune politicii
regionale trecerea acestui obiectiv pe plan secund,
subordonându-l unui alt obiectiv stringent: stimularea
capacităŃii competitive a
teritoriilor.
Chiar dacă obiectivul reducerii decalajelor teritoriale în ce
priveste condiŃiile de viaŃă ale
oamenilor este în continuare prezent, pe primul plan
apare stimularea capacităŃilor de adaptare a
teritoriilor la noi activităŃi; în acest scop, trebuie pus accent
pe capacitatea de ofertă si
mai ales pe
calitatea ofertei teritoriilor, pentru a fi apte, în
orice moment, să accepte
dezvoltarea altor activităŃi
cerute de noul context economic.
În acest scop, politica regională ar trebui să acŃioneze în sensul realizării a ceea ce este
denumit în literatura de specialitate „flexibilitatea
teritoriului”; pentru aceasta este însă
nevoie si de
acŃiunea concertată a politicilor privind pregătirea cadrelor, cercetarea stiinŃifică,
dezvoltarea
tehnologică, etc.
Un obiectiv constant al politicii de amenajare a
teritoriului rămâne
soluŃionarea
unor
probleme grave (de natură
ecologică, de conversie economică, de habitat etc.) cu caracter zonal, a
căror
amploare specială împiedică realizarea celorlalte obiective de politică regională.
Realizarea obiectivelor politicii regionale impune crearea
unui cadru instituŃional
corespunzător, cu atribuŃii si
competenŃe în dezvoltarea
regională. Necesitatea de a
pregăti fiecare
teritoriu pentru asimilarea de noi activităŃi si pentru eventuala schimbare a
identităŃii
economice
impune existenŃa unor organe proprii, responsabile cu dezvoltarea
regională, care
să promoveze
interesele locale si să pună mai bine
în valoare potenŃialele
locale. Asadar, promovarea
„intereselor
locale” constituie un alt argument pentru
susŃinerea
necesităŃii
existenŃei, la nivel local,
a unor
instituŃii responsabile cu amenajarea teritoriului; prin acestea se pot
adapta la specificul fiecărei zone
măsurile de dezvoltare, recunoscându-se specificitatea interesului
regional în raport cu cel naŃional.
Crearea instituŃiilor locale implicate în conceperea si acŃiunea de amenajare a teritoriului este
cerută si
de noul principiu de funcŃionare a administraŃiei – cel al descentralizării – care cere nivelului local

îsi
asume gestiunea problemelor locale sau să
participe împreună
cu statul la gestionarea lor.
Politica regională la nivel local se poate realiza prin două tipuri de instituŃii unele care să
reprezinte interesele locale – cele prin care se reflectă specificitatea dezvoltării fiecărei unităŃi
teritoriale – si altele care
reprezintă prelungirea
instituŃiilor
guvernamentale în teritoriu – prin care se
asigură caracter unitar dezvoltării naŃionale.
Dar politica de amenajare a teritoriului „se
miscă” între două jaloane ale dezvoltării regionale:
exigenŃele locale privind dezvoltarea si opŃiunile naŃionale privind direcŃiile de crestere economică si
evoluŃie socială de
ansamblu. Realizarea obiectivelor definite la nivel naŃional implică concursul
AdministraŃiei care este instrumentul de acŃiune a voinŃei politice. Rolul
administraŃiei va fi de
a
asigura concretizarea obiectivelor, de a se orienta,
coordona, de a incita sau limita miscările
spontane
ale activităŃii economice si
sociale. La nivel local, administraŃia constituie instrumentul privilegiat al
politicii de amenajare a teritoriului.
La nivel naŃional este necesară realizarea unei structuri instituŃionale responsabile cu
conceperea si punerea în aplicare a politicii de dezvoltare
regională si amenajarea
teritoriului, politică
ce urmăreste
să asigure
coerenŃa si non-contradicŃia dintre interesele naŃionale si cele locale. Această
structură trebuie să aibă în vedere
si realizarea unei
unităŃi de
concepŃie între proiectele
privind
dezvoltarea economică
si socială si proiectele de amenajare a teritoriului. Este necesar
să fie preluate
experienŃele pozitive ale altor Ńări care au ajuns la concluzia că
este necesar un cadru instituŃional prin
care să se coordoneze activităŃile sectoriale ale ministerelor care au impact asupra
amenajării
teritoriului, să supravegheze modul în care se execută
acŃiunile privind amenajarea teritoriului, să
stimuleze diverse niveluri responsabile pentru a angaja
în acŃiuni ce
vizează amenajarea
teritoriilor
lor, să asigure convergenŃa mijloacelor, disponibile la diverse niveluri, spre obiective care
depăsesc
acŃiunea si
responsabilitatea strictă a
fiecăreia dintre
ele.
Organele responsabile cu amenajarea teritoriului la nivel
naŃional sunt chemate de
asemenea
să înlăture
riscul de crestere a
inechităŃilor între
cetăŃeni, survenite ca
urmare a autonomiei acordate
colectivităŃilor; dacă aceste colectivităŃi locale dispun de resurse proprii inegale, nevoile locale vor
fi
satisfăcute în mod inegal, ceea ce poate genera stări conflictuale inacceptabile pentru un
stat modern.
De aceea revine si instituŃiilor
de nivel naŃional sarcina
să se preocupe de punerea
în funcŃiune a
unor
mecanisme corectoare, de prevenire a unor virtuale
inegalităŃi.
PotenŃialele locale sunt cu atât mai bine utilizate cu cât sunt
valorizate în cadrul unei
concertări sistematice între instituŃiile de nivel naŃional si instituŃiile locale. Această concertare este un
mijloc prin care se creează
posibilităŃi de participare a Statului, în relaŃii de parteneriat, la
dezvoltarea
locală.
Politica teritorială
afectează în mod nemijlocit cetăŃeanul, el fiind cel care suportă
consecinŃele oricăror
măsuri de amenajare a
teritoriului. De aceea, trebuie să se Ńină seama de
opiniile
acestor „beneficiari” ai rezultatelor
amenajării, fiind
necesară captarea
atenŃiei si interesului lor faŃă
de politica autorităŃilor, în scopul realizării unei cooperări active si permanente a populaŃiei interesate
în realizarea planului si programelor de amenajare. Manifestarea
interesului cetăŃenilor
faŃă de
acŃiunile de amenajare a teritoriului poate fi graduală, mergând până la participarea, în forme
specifice, la discutarea si corectarea deciziilor luate de
administraŃie.
CondiŃia
prealabilă pentru
o
participare efectivă
si eficientă a cetăŃenilor
este o bună informare a
populaŃiei; în acest scop
este utilă
crearea unui sistem specific bazat pe serviciile
mass-mediei (radio, televiziune, ziare, brosuri) care,
prin informaŃiile transmise, prin mijloacele de convingere folosite,
să pregătească
populaŃia pentru a
participa competent la formularea si adoptarea deciziilor privind
amenajarea teritoriului în care...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.